Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem http://pricewizard.pl, prowadzony jest przez RTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 7811905543, ul. Polska 32, 60-595 Poznań

Ze sklepem można się kontaktować poprzez: formularz kontaktowy na stronie http://pricewizard.pl/kontakt, telefon: 61 641 6234, listownie – pod adresem biura: RTNET, ul. Polska 32, 60-595 Poznań .

Słownik

RTNET –  RTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 781-190-55-43, ul. Polska 32, 60-595 Poznań.

Sklep – prowadzony przez RTNET sklep internetowy działający pod adresem: http://pricewizard.pl   sprzedający towary za pośrednictwem internetu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.

Czas realizacji zamówienia – czas, od momentu potwierdzenia przez Sklep, przyjęcia do realizacji  złożonego zamówienia – do realizacji dostawy.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pakiet – wariant licencji programu PriceWizard for Allegro określający liczby:

 • maksymalnej ilości kont Allegro podłączonych do Programu,
 • maksymalnej ilości aukcji (ofert) podłączonych i przetwarzanych w Programie,
 • czas trwania licencji.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem http://llegropricewars.pl.
 2. Klient jest uprawniony  do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. RTNET nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu,  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z infrastrukturą techniczną Sklepu.
 4. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 3. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • zapoznania się z warunkami licencyjnymi oprogramowania (umową licencyjną),
  • wyboru zamawianych towarów i umieszczenia ich w „Koszyku”,
  • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • wyboru sposobu płatności (płatność z góry: Przelewy24 lub przelew bankowy)
  • opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 5. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem, w magazynie Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta  i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient   może wybrać:
  • częściową realizację – skutkuje zrealizowaniem zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • anulowanie całości zamówienia – zwalnia Sklep  z obowiązku realizacji zamówienia; jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli jest to spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub nieprawidłowo podany adres e-mail).
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta

II. Zmiany w zamówieniach.

 1. Wprowadzanie zmian w zamówieniu jest możliwe tylko poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sklepem.
 2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do realizacji.
 3. Klient może zmienić wersję wykupionego pakietu na inną przed datą jego wygaśnięcia:
  1. W przypadku zmiany posiadanego pakietu na pakiet o wyższej cenie, naliczona zostanie opłata w wysokości ceny nowego pakietu pomniejszona o wartość starego pakietu podzieloną przez różnicę dni trwania starego pakietu i dni pozostałych do jego wygaśnięcia:
   Dopłata = CenaNowegoPakietu – (CenaStaregoPakietu/(CzasTrwaniaStaregoPakietu – DniDoKońcaStaregoPakietu))
  2. W przypadku zmiany posiadanego pakietu na pakiet o niższej cenie, różnica w cenach nie będzie zwracana.

III. Czas realizacji zamówienia.

 1. Termin dostawy towarów  wynosi  do siedmiu dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu.
 3. Zamówienie złożone po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę bądź święto jest traktowane   jako złożone w najbliższym dniu roboczym.
 4. Wszystkie zamówienia, zarówno na terenie Polski jak i za granicą, są  dostarczane za pośrednictwem poczty e-mail (licencje elektroniczne).
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub niedostarczenie towaru z powodu podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu e-mail.

IV. Ceny pakietów.

 1. Wszystkie ceny pakietów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • są podane w złotych polskich,
  • są cenami brutto,
  • informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki jest wyliczana automatycznie po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności, przed zatwierdzeniem zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania  zmian w cenach pakietów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i  wyprzedaży.
 3. Cena podana przy każdym pakiecie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

V. Formy płatności. Początek realizacji  zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność za pośrednictwem brokera Przelewy24
  • przelew bankowy na rachunek bankowy RTNET przesłany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji Przelewy24 przeprowadzane są za pośrednictwem  DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient, dokonujący zakupu może odstąpić od umowy bez podania przyczyny  i kosztów (z zastrzeżeniem pkt VI ust 4 niniejszego Regulaminu) w ciągu 14 dni.
 2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w  części Zwrot należności Klientom.

VII. Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch)  lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną wraz z dowodem zakupu w Sklepie i opisem reklamacji, na adres Sklepu.
 2. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z ich zwrotem do nadawcy.
 3. Sklep, niezwłocznie,  najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

VIII. Zwrot należności Klientom.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, Sklep skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia sposobu zwrotu pieniędzy.
 2. Zwrot należności następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty udostępnienia przez Klienta danych koniecznych do dokonania zwrotu należności (adres, nr konta).
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji dotyczących zwrotu należności, jeżeli jest to spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa, błędny nr telefonu, nie odbieranie telefonu).
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta

IX. Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie RTNET oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a RTNET
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.)
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2016 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie pricewizard.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu