Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności, obejmująca również zasady dotyczące korzystania z plików cookies, odnosi się do wszystkich stron/witryn internetowych/aplikacji/platform należących do RTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zamieszczonych w domenach pricewizard.pl lub ich poddomenach, o ile w treści polityki nie został zastrzeżony odmienny zakres jej zastosowania.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników witryn i stron internetowych oraz klientów PriceWizard jest RTNET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 32 (zwany dalej “RTNET”). Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: info@pricewizard.pl.

Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pricewizard.pl.

RTNET jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

RTNET jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów, zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkowników i klientów stosuje zasady wynikające z obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisów, tj.:

 1. minimalizacji danych osobowych i ograniczenia celu przetwarzania,
 2. przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 3. integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych,
 4. ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum.

Użytkownik/klient PriceWizard może być poproszony przez RTNET o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu.

Podanie danych osobowych przez użytkownika/klienta jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi/produktu RTNET, w tym do zawarcia umowy na produkt/usługę PriceWizard. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu/usługi PriceWizard.

Dane osobowe podawane przez użytkowników przetwarzane są przez RTNET dla celów:

 1. zakupu przez użytkownika/klienta produktów i usług PriceWizard,
 2. obsługi użytkownika/klienta w zakresie świadczonych przez RTNET usług,
 3. prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez RTNET.,
 4. prowadzenia przez RTNET działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 5. podejmowania przez RTNET działań związanych z prowadzoną przez RTNET działalnością gospodarczą, w tym działań analitycznych, statystycznych, archiwizacyjnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 6. wykonanie obowiązków prawnych ciążących na RTNET na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

Podstawami prawnymi przetwarzania przez RTNET danych osobowych użytkowników/klientów są:

 1. udzielona przez użytkownika/klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 2. konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta w związku z wykonaniem zawartej pomiędzy użytkownikiem/klientem a RTNET umowy lub w związku z podjęciem działań przed zawarciem takiej umowy,
 3. konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta z związku z osiągnięciem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RTNET jako administratora danych,
 4. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na RTNET.

RTNET jako administrator danych osobowych wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta a serwerem/serwerami RTNET w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL.

Dane osobowe podawane przez użytkowników i klientów RTNET chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy RTNET a Google Inc..

Dane osobowe podane przez użytkownika/klienta są przetwarzane przez RTNET wyłącznie przez okres korzystania przez tego użytkownika/klienta z usług RTNET (szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w regulaminach i umowach na poszczególne usługi/produkty RTNET), a w przypadku zawarcia pomiędzy użytkownikiem/klientem a RTNET umowy – do czasu zakończenia obowiązywania tej umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez użytkownika/klienta, o ile była ona podstawą przetwarzania jego danych.

Każdy użytkownik/klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez RTNET narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub też jego prawa i wolności.

Użytkownikowi/klientowi, który podał RTNET swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez użytkownika/klienta informacji opiera się na udzielonej przez użytkownika/klienta zgodzie, użytkownik/klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem wszelkich danych innych podmiotów, które mają status danych osobowych, a które użytkownik/klient powierza RTNET do przetwarzania jest wyłącznie użytkownik/klient.

Użytkownik/klient powierza RTNET przetwarzanie danych osobowych innych podmiotów w imieniu użytkownika/klienta wyłącznie po zawarciu pomiędzy użytkownikiem/klientem a RTNET, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Logi systemowe

Każda wizyta użytkownika korzystającego z witryny należącej do RTNET jest automatycznie rejestrowana na serwerze/serwerach RTNET w sposób standardowy w tzw. logach systemowych poprzez zapisywanie danych obejmujących: datę odwiedzin witryny oraz czas pozostawania na witrynie, jak również adres IP komputera, z którego następuje wejście na witrynę. Dane z logów systemowych wykorzystywane są przez RTNET wyłącznie dla celów statystyk odwiedzin witryn internetowych RTNET

Pliki cookies RTNET

Witryny internetowe RTNET wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas korzystania z witryny RTNET Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia użytkownika i na nim zapisywane, które następnie serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. RTNET może wykorzystywać również inne technologie podobne w swojej funkcjonalności do plików cookies. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Do stosowanych przez RTNET plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 2. trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika;
 3. statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics.

Pliki cookies są powszechnie stosowane przez większość rozbudowanych witryn/stron www, m.in. dla celów poprawy jakości ich działania. Pliki cookies są wykorzystywane w witrynach należących do RTNET przez RTNET wyłącznie do następujących celów:

 1. umożliwienie logowania do sekcji chronionych hasłem, przeznaczonych dla wybranych grup użytkowników (np. partnerów handlowych firmy);
 2. uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników;
 3. wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;
 4. prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn;
 5. optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach RTNET

Pliki cookies podmiotów współpracujących z RTNET

W witrynach internetowych RTNET mogą być zamieszczane również pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z RTNET, tj. Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA

RTNET wykorzystuje ich usługi związane z emisją reklam, komunikatów marketingowych, materiałów multimedialnych oraz prowadzeniem i zaawansowaną analizą statystyk odwiedzin witryn RTNET. Wymieniony wyżej podmiot współpracujący informuje o własnych regulacjach dotyczących polityki prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

Wyłączenie plików cookies

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, włącznie z jego całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany ustawień przez użytkownika w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik.

Każdy użytkownik witryny RTNET może w dowolnym momencie zablokować dostęp do plików cookies, tj. dokonać odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez:

 1. wykasowanie plików cookies zapisanych na jego urządzeniu/urządzeniach końcowych przez witrynę RTNET lub
 2. zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Aby dokonać zmian ustawień aktualnie używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, konieczne jest zapoznanie się z zasadami dokonywania tych zmian odmiennymi dla każdej z dostępnych przeglądarek. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów, tj. m.in.:

 1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 2. Google Chrome dla systemów Android, Windows oraz iOS: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 3. Microsoft Internet Explorer dla Windows: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 5. Apple Safari dla iOS: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Zmiana polityki prywatności

RTNET zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych RTNET

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.01.2022 r.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu