Praca wielostanowiskowa

W konfiguracji domyślnej program PriceWizard używa lokalnej bazy typu SQLite zapisanej na dysku twardym (w katalogu programu). Silnik ten cechuje się wysoką wydajnością przy pracy jednostanowiskowej, nie nadaje się jednak do pracy sieciowej na wielu stanowiskach.

 

Warunkiem zachowania zgodności z umową licencyjną jest używanie wyłącznie jednej, centralnej bazy danych w ramach jednego klucza licencyjnego.

 

Aby rozpocząć pracę wielostanowiskową należy kolejno:

 1. Wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera. Powinien być to komputer, który może pracować nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Powinien on spełniać minimalne wymagania do zainstalowania aplikacji. Zalecane jest połączenie przewodowe (nie zalecamy pracy przez WiFi).
 2. Sprawdzić istniejące instalacje Microsoft SQL Servera (jest to oprogramowanie szeroko wykorzystywane np. systemach ERP). Jeśli nie ma istniejącej instalacji, należy zainstalować i skonfigurować Microsoft SQL Server – do pobrania z adresu: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=101064
 3. Przenieść zawartość bazy SQLite do Microsoft SQL Server.
 4. Zainstalować i skonfigurować połączenie z bazą danych na pozostałych stanowiskach.
Usługa PriceWizardService powinna działać tylko na jednym, wybranym stanowisku.

Wybór stanowiska właściwego do instalacji bazy danych

Stanowisko to powinno spełniać następujące założenia:

 1. Spełniać minimalne wymagania do zainstalowania aplikacji.
 2. Mieć możliwość pracy przez 24 godziny na dobę.
 3. Skonfigurowany stały adres IP.
 4. Zalecane jest połączenie przewodowe (zapewnia większą stabilność).

Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server

Przed instalacją Microsoft SQL Servera warto sprawdzić, czy nie jest już zainstalowana i skonfigurowana instancja, którą można wykorzystać do przechowywania bazy danych programu PriceWizard. W takim przypadku utwórz na serwerze osobną bazę danych oraz skonfiguruj serwer do pracy sieciowej przez protokół TCP.

Zalecana jest wersja minimum 2014 (v. 12) w licencji “Express”. Więcej informacji na temat instalacji serwera dostarcza jego producent na stronie: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/install-windows/install-sql-server?view=sql-server-ver16

 

Podczas instalacji zalecamy, aby:

 1. Zainstalować usługę SQL Browser.
 2. Skonfigurować autentykację typu SQL (login + hasło).

Konfiguracja SQL Servera – zezwolenie na połączenia z innych komputerów

Poniższe przykłady obrazują domyślną instalację SQL Servera. Określone parametry np. numery portów mogą wymagać dostosowania – w zależności od obecnej na serwerze konfiguracji innej instancji serwera. Zalecane jest aby poniższe kroki zostały przeprowadzone przez osobę o wystarczającej wiedzy z zakresu administracji serwerami SQL.

 

W skrócie: konfiguracja polega na włączeniu protokołu TCP, ustawieniu portu (domyślnie 1433) oraz otwarcia portu 1433 TCP w zaporze systemu Windows.

 

1. Uruchom „SQL Server Configuration Manager” (otwórz menu start i wpisz w pole wyszukiwania „sql config”)

Jeśli w menu Start brakuje powyższego skrótu, można posłużyć się poleceniem Uruchom:

następnie wpisz polecenie – w zależności od wersji SQL Servera:

 • SQL Server 2022: SQLServerManager16.msc
 • SQL Server 2019: SQLServerManager15.msc
 • SQL Server 2017: SQLServerManager14.msc
 • SQL Server 2016: SQLServerManager13.msc
 • SQL Server 2014 (12.x): SQLServerManager12.msc

i zatwierdzić przyciskiem “OK”.

2. Rozwiń gałąź „SQL Server Network Configuration” > „Protocols for SQLEXPRESS”

3. Kliknij dwukrotnie TCP/IP. W zakładce „Protocol” ustaw wartość „Enabled” na „Yes”

4. W zakładce „IP Adresses” dla każdego z adresów IP ustaw wartości:

a. „Active”: Yes
b. „Enabled”: Yes
c. „TCP Port”: 1433
d. dodatkowo dla „IPAll” ustaw „TCP Port” na 1433.

5. Kliknij „OK” i potwierdź komunikat o konieczności zrestartowania usługi.

6. Upewnij się, że nie pracuje żadna aplikacja korzystająca z bazy danych. Otwórz gałąź „SQL Server Services”. Kliknij prawym klawiszem na „SQL Server (SQLEXPRESS)” i wybierz „Restart”

7. Zamknij „SQL Configuration Manager”. Ponownie otwórz menu start i wpisz „zapora” w okno wyszukiwania. Wybierz pozycję „Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi”.

8. Wybierz „Reguły przychodzące” > „Nowa reguła…”

9. Wybierz „Port” i kliknij „Dalej”

10. Wybierz „TCP” i „Określone porty lokalne”. Wpisz wartość 1433 i kliknij „Dalej”.

11. Wybierz „Zezwalaj na połączenie” i kliknij „Dalej”.

 

12. Zaznacz „Domena” i „Prywatny” i kliknij „Dalej”

13. Wpisz „sql” w pole „Nazwa” i kliknij „Zakończ”.

14. Upewnij się, że lokalizacja sieci serwera to „Firma”, „Dom” (Windows 7) lub „Prywatny” (Windows 10).

Konfiguracja PriceWizard

1. Zainstaluj program PriceWizard na pozostałych stanowiskach. Pamiętaj, aby na wszystkich stanowiskach użyć tej samej (aktualnej) wersji aplikacji.

2. Przejdź do konfiguracji:

3. W zakładce “Zaawansowane” przełącz “Silnik bazy danych” na “Microsoft SQL Server”.
4. Wprowadź parametry połączenia: nazwę serwera, nazwę bazy danych, login i hasło:

5. Przetestuj połączenie. Może zająć to do 2 minut. Jeśli połączenie jest prawidłowe – zatwierdź przyciskiem “OK”. Program zostanie uruchomiony ponownie z zastosowaniem nowej konfiguracji.

Przeniesienie danych z bazy SQLite do Microsoft SQL Server

Po skonfigurowaniu bazy Microsoft SQL Server, w celu uniknięcia konieczności ponownego dodawania i konfigurowania ofert PriceWizard oferuje narzędzie umożliwiające migrację danych ze starej bazy do nowej.

 

Uwaga: Funkcja importu danych z bazy SQLite PriceWizard w wersji 2 powoduje całkowite i nieodwracalne usunięcie danych z bazy danych Microsoft SQL Express programu PriceWizard! Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu PriceWizard.

 

Aby wykonać tą operację, należy wykonać poniższe kroki:
1. Zatrzymaj usługę PriceWizardService (jeśli jest uruchomiona) – patrz rozdział “Tryb automatyczny”.
2. Zakończ pracę programu PriceWizard na wszystkich pozostałych stanowiskach (przy pracy sieciowej).
3. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych programu PriceWizard 2.
4. Uruchom narzędzie importu: “Import ofert i cen” > “Import z bazy danych” > “Import danych z bazy SQLite PriceWizard w wersji 2”:

5. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem, poprzez wpisanie hasła “ok” i kliknij przycisk “Importuj”:

 

ℹ W zależności od wielkości bazy danych, import może zająć do kilkunastu minut.

 

6. Po zakończonym imporcie program wyświetli podsumowanie oraz zostanie ponownie uruchomiony. Informacje o ewentualnych błędach zostaną zapisane w logu aplikacji.

 

ℹ Może być konieczne ponowne pobranie tokenów dostępowych.

 

7. Wznów usługę PriceWizardService (jeśli używasz harmonogramu).

Kopie zapasowe

Regularne wykonywanie kopii zapasowych gwarantuje bezpieczeństwo danych i możliwość szybkiego wznowienia pracy z PriceWizard w przypadku np. awarii dysku lub uszkodzenia bazy.
Zalecamy przechowywanie kopii zapasowych na innym urządzeniu lub w chmurze oraz regularne testowanie prawidłowości wykonania kopii zapasowej.

Baza SQLite (domyślna)

Wykonywanie kopii zapasowej

Wykonanie kopii zapasowej w przypadku silnika SQLite jest bardzo proste i sprowadza się do zarchiwizowania pliku PriceWizard.db3 znajdującego się w katalogu programu (domyślnie c:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro\PriceWizard.db3).

 1. Zatrzymaj usługę PriceWizardService jeśli jest zainstalowana – patrz rozdział “Tryb automatyczny”.
 2. Zamknij aplikację PriceWizard, jeśli jest uruchomiona.
 3. Skopiuj plik PriceWizard.db3 do miejsca docelowego, np. na Google Drive, napęd USB itp.

Przywracanie kopii zapasowej

Przywrócenie kopii zapasowej polega na zastąpieniu pliku PriceWizard.db3 znajdującego się w katalogu programu (domyślnie c:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro\PriceWizard.db3) plikiem z uprzednio wykonanej kopii zapasowej – z zachowaniem jego nazwy.

 

 1. Zatrzymaj usługę PriceWizardService jeśli jest zainstalowana – patrz rozdział “Tryb automatyczny”.
 2. Zamknij aplikację PriceWizard, jeśli jest uruchomiona.
 3. Przejdź do katalogu programu (domyślnie c:\Program Files(x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro\)
 4. Zmień nazwę pliku PriceWizard.db3 na inną, np. dopisz datę: PriceWizard 2022-07-03.db3
 5. Skopiuj plik PriceWizard.db3 z kopii zapasowej do katalogu programu.

Baza Microsoft SQL Server

W przypadku silnika Microsoft SQL Server, wykonanie i przywracanie kopii zapasowych jest czynnością bardziej złożoną. Należy posłużyć się zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Management Studio, OSQL lub SQL Backup Master. Szczegóły dotyczące wykonywania i przywracania kopii zapasowych można znaleźć w
dokumentacji producenta na stronie:

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server?view=sqlserver-ver16
Zalecamy zlecenie konfiguracji automatycznego harmonogramu kopii zapasowych osobie posiadającej wystarczającą wiedzę n/t tego zagadnienia.

 

Wykonywanie kopii zapasowej

Podczas wykonywania kopii zapasowej zalecane jest zamknięcie programu PriceWizard na wszystkich stanowiskach oraz zatrzymanie usługi PriceWizardService.

 

Przywracanie kopii zapasowej

Podczas przywracania kopii zapasowej wymagane jest zamknięcie programu PriceWizard na wszystkich stanowiskach oraz zatrzymanie usługi PriceWizardService.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu